Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż sprzętu zakwalifikowanego jako majątek zbędny

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

 z siedzibą w Płocku

przy ul. Kolegialnej 17

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NW. SPRZĘTU

ZAKWALIFIKOWANEGO JAKO MAJĄTEK ZBĘDNY

Lp.

Nazwa sprzętu

Numer inwentarzowy

Numer fabryczny

Ilość

Cena

Rok produkcji

Wartość wadium

1

Polomierz Centerfield Plus (brak dysku w urządzeniu)

   MWOMP-T/IV-42-12-1

5695154413010

1

      2057,87 zł

2003

205,79 zł

 

1.         Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 267 84 97. Sprzęt można obejrzeć w obecności pracownika MWOMP przy ul. Kolegialnej 17, po uprzednim uzgodnieniu terminu nr tel. (24) 267 84 97 w godzinach od 900 do 1400.

2.         Wadium w wysokości określonej jw. należy wpłacić w kasie MWOMP, Płock ul. Kolegialna 17, najpóźniej do dnia 30.11.2018 roku do godz. 1000

3.       Wadium przepada na rzecz MWOMP, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,    uchyli się od zawarcia umowy w ciągu 7 dni.

4.       Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Polomierz Centerfield Plus”, należy złożyć do dnia 30.11.2018 do godz. 1030, w siedzibie w MWOMP, Płock ul. Kolegialna 17, w kancelarii pokój nr 12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2018  r. o godz. 1100 w MWOMP w pokój nr 208.

5.       Termin związania ofertą 30 dni.

6.       W przypadku wpłynięcia kilku ofert z tą samą najkorzystniejszą ceną, MWOMP zastrzega sobie przeprowadzenie licytacji pomiędzy tymi oferentami w ww. dniu o  godz. 1115.

7.       MWOMP zastrzega, że oferty poniżej kwoty oszacowanej nie będą rozpatrywane oraz   prawo do unieważnienia przetargu w każdym jego stadium bez podania przyczyn.

8.       Wykaz sprzętu przeznaczonego do odsprzedaży dostępny jest w Sekcji  Administracyjno – Eksploatacyjnej w pokoju nr 210 oraz na stronie internetowej www.mwomp.pl.

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top