Sprawozdawczość

Sprawozdawczość za rok 2016

MWOMP z siedzibą w Płocku przypomina, że zgodnie z:

 

Ustawą z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012r. poz. 591 z późn. zm.),

Rozporządzeniem Rady Ministrów w  sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 z dnia 4 września  2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1304),

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 z dnia 15 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 460.

 

podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych pracowników

 

  • lekarze realizujący zadania z zakresu opieki profilaktycznej
  • kierownicy ww. podmiotów leczniczych

 

są zobowiązane do sporządzenia rocznego sprawozdania z w/w działalności, na drukach odpowiednio MZ-35A (lekarze profilaktycy) i MZ-35B (kierownicy ww. podmiotów) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017r.

 

Sprawozdania za rok 2016 można wypełnić w następujący sposób – proszę wybrać TYLKO jedną formę sprawozdawczości:

 

  1. Wersja papierowa (dla podmiotów zatrudniających do 5 osób) – wypełnić i przesłać do MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17
  1. Wersja elektroniczna – na portalu www.ciosz.gov.pl

 

Aktualne druki sprawozdawcze MZ-35A (pobierz) i MZ-35B (pobierz) można pobrać ze strony internetowej www.mwomp.pl w zakładce dla lekarzy – sprawozdawczość.

 

UWAGA!  SPRAWOZDANIA BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO NA AKTUALNYCH DRUKACH

 

Z-ca DYREKTORA
ds. medycyny pracy
lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top