Zasady udostępniania dokumetacji medycznej

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1)    do wglądu, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2)    przez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;

3)    na informatycznym nośniku danych.

 

Dokumentacja jest udostępniana na pisemny wniosek.

Plik do pobrania: wzór wniosku

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków oraz na informatycznym nośniku danych Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy pobiera opłatę. Opłata nie jest pobierana przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

 

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu:

Płock: (24) 267 84 60 / 61

Oddział w Warszawie: (22) 560 00 70

Oddział w Radomiu: (48) 330 93 00

 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 tekst jednolity ze zm.).

Go to Top