Zasady udostępniania dokumetacji medycznej

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1)    do wglądu, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2)    poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

 

Dokumentacja jest udostępniana na pisemny wniosek.

Plik do pobrania: wzór wniosku

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów  lub kopii Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy pobiera opłatę. Opłata nie jest pobierana przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

 

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu:

Płock: (24) 267 84 60 / 61

Oddział w Warszawie: (22) 560 00 70

Oddział w Radomiu: (48) 330 93 00

 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 tekst jednolity ze zm.).

Go to Top