Zasady zawierania umów – procedura

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA PROFILAKTYCZNE I LECZNICZE

1. Przesłanie do siedziby MWOMP w Płocku pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Wniosek winien zawierać:

  • dane identyfikacyjne i adresowe zakładu pracy,
  • specyfikę działalności zakładu pracy,
  • liczbę zatrudnionych pracowników objętych opieką profilaktyczną.

Do wniosku należy załączyć:

  • kopię decyzji nadania nr NIP
  • aktualny odpis wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dla spółek z kodeksu spółek handlowych i zakładów opieki zdrowotnej

lub

  • aktualne wypisy z ewidencji gospodarczej osób prowadzących działalność gospodarczą wraz z umową spółki cywilnej.

Kopie ww. dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela zakładu, radcę prawnego lub przedstawiciela instytucji wydającej dokument.

2. Po wpłynięciu pisma do MWOMP – Zespół ds. ofert opiniuje wniosek.

3. Dział Administracyjno-Eksploatacyjny przygotowuje umowę i przedstawia Dyrektorowi do podpisania.
Uwaga!

Umowy na świadczenia lecznicze zawierane są z zakładami pracy, które mają podpisane umowy na świadczenia profilaktyczne.
Procedura jw.

Go to Top