Dostawa 3 kompletów elektrod do defibrylatora Philips FRx.

Płock, dn. 27.09.2017r.

Znak Sprawy: ZP.3321/24/2017

 

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 kompletów elektrod do defibrylatora Philips FRx.

 

CPV – 33100000-1 urządzenia medyczne

 

  1.   Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia – najpóźniej 2 tygodnie licząc od daty przesłania zamówienia.

  1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

Osobami do kontaktu jest:

  • p. Urszula Żołek – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 96, tel. kom. 695 695 722

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

  1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1

 

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN

 

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 05.10.2017 roku, do godziny 900 na adres: u.zolek@mwomp.pl

 

  1. Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, w przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

 

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektor MWOMP

Go to Top