Dostawa artykułów piśmienno-biurowych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz Oddziałów MWOMP w Płocku w Warszawie i w Radomiu.

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów piśmienno-biurowych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz Oddziałów MWOMP w Płocku w Warszawie i w Radomiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – szczegółowa kalkulacja. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na następujące Części (według lokalizacji):

Część I – MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 – załącznik Nr 1

Część II – MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie al. Wojska Polskiego 25 – załącznik Nr 2

Część III – MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5 – załącznik Nr 3

 

CPV – 30190000-7 artykuły biurowe

 

  1.   Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia – dwie dostawy do każdej jednostki MWOMP, tj. do MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5. Pierwsza dostawa najpóźniej w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy, a druga w miesiącu wrześniu 2020 r.

  1. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:

Osobami do kontaktu są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

  • p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, tel. 24 264 87 80, 695 095 307 – MWOMP Płock
  • p. Małgorzata Kraus – tel. kom. 695-695-302, Główny Specjalista ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych – MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie,
  • p. Grzegorz Swend – tel. kom. 695-695-301, Główny Specjalista ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych – MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206.

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

  1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 4 – odpowiednio dla danej Części oraz odpowiednią szczegółową kalkulacją zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 z uwzględnieniem zapisów wynikających z Istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik Nr 5.

 

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w zł.

 

8. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

9.  Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 27.03.2020 r., do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis „OFERTA – MATERIAŁY BIUROWE”.

 

UWAGA! – Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w wymaganym terminie, w formie elektronicznej, np. pdf, na adres: d.igielski@mwomp.pl

 

Link do Platformy Zakupowej – LINK

 

Pliki do pobrania: załączniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top