Dostawa artykułów piśmienno-biurowych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz Oddziałów MWOMP w Płocku w Warszawie i w Radomiu.

 

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów piśmienno-biurowych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz Oddziałów MWOMP w Płocku w Warszawie i w Radomiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – szczegółowa kalkulacja.

CPV – 30190000-7 artykuły biurowe

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia – dwie dostawy do MWOMP z siedzibą w Płocku. Pierwsza najpóźniej w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy, a druga w miesiącu wrześniu 2019 r.

 1. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:

 

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, tel. 24 264 87 80, 695 095 307
 • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz szczegółową kalkulacją zgodnie z załącznikiem nr 1 z uwzględnieniem zapisów wynikających z Istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik Nr 3.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w zł.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie (załącznik nr 2 i załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 25.04.2019 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis „OFERTA – MATERIAŁY BIUROWE”

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top