Dostawa artykułów piśmienno-biurowych dla MWOMP.

Płock, dn. 15.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów piśmienno-biurowych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz Oddziałów MWOMP w Płocku w Warszawie i w Radomiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – szczegółowa kalkulacja odpowiednio dla: Płock, Warszawa, Radom. Przedmiot zamienienia został podzielony na trzy Części:

Część I – dostawa artykułów piśmienno-biurowych do MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17,

Część II – dostawa artykułów piśmienno-biurowych do MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie al. Wojska Polskiego 25,

Część III – dostawa artykułów piśmienno-biurowych do MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

CPV – 30190000-7 artykuły biurowe

 

  1.   Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia – dwie dostawy dla każdej Części. Pierwsza najpóźniej w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy, a druga w miesiącu wrześniu 2018 r.

 

  1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

  • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, tel. 24 264 87 80, 695 095 307
  • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206.

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

  1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz szczegółową kalkulacją zgodnie z załącznikiem nr 1 dla odpowiedniej Części z uwzględnieniem zapisów wynikających z Istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik Nr 3.

 

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w zł.

 

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie (załącznik nr 2 i załącznik nr 1 odpowiednio dla danej Części) należy złożyć do dnia 23.03.2018 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis „OFERTA – MATERIAŁY BIUROWE”

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

 p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

Go to Top