Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 

CPV: 30199750-2 talony

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w terminie maksymalnie do 7 dni kalendarzowych od daty przesłania zlecenia do Wykonawcy.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • p. Elżbieta Gąsiorowska – Starszy Specjalista ds. Pracowniczych tel. 24 267 84 91, w sprawie opisu przedmiotu zamówienia
 • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206 – w sprawie procedury ofertowej
 •  
 1. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto – waga 60%
 2. Liczba placówek handlowych spożywczo-przemysłowych na terenie woj. mazowieckiego, w których można realizować bony – waga 20%
 3. Termin ważności bonów – waga 20%

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN według załączonego formularza oferty (Załącznik nr 2).

 

8.  Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: r.portalski@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, do dnia 03 grudnia 2018 roku, do godziny 1000. Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA NA DOSTAWĘ BONÓW PODARUNKOWYCH.

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top