Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 

CPV: 30199750-2 talony

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w terminie maksymalnie do 7 dni kalendarzowych od daty przesłania zlecenia do Wykonawcy.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • p. Elżbieta Gąsiorowska – Starszy Specjalista ds. Pracowniczych tel. 24 267 84 91, w sprawie opisu przedmiotu zamówienia
 • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206 – w sprawie procedury ofertowej

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto – waga 60%
 2. Liczba placówek handlowych spożywczo-przemysłowych na terenie woj. mazowieckiego, w których można realizować bony – waga 20%
 3. Termin ważności bonów – waga 20%

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN według załączonego formularza oferty (Załącznik nr 2).

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, do dnia 05 grudnia 2017 roku, do godziny 1000. Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA NA DOSTAWĘ BONÓW PODARUNKOWYCH.

 

 1. Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, w przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top