Dostawa druków dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz Oddziałów MWOMP w Płocku w Warszawie al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie Części:

Część I – druki medyczne i administracyjne

Część II – koperty środowiskowe kolorowe.

Ofertę można składać na każdą z części oddzielnie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 dla Części I i nr 2 dla Części II – szczegółowa kalkulacja odpowiednio dla: Płock, Warszawa, Radom. Wzory druków stanowią załącznik Nr 3, 4, 5 i 6 dla Części I i Nr 7 dla Części II.

Dostawy dla Części I będą realizowane do trzech lokalizacji:  

– dostawa do MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17

– dostawa do MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25,

– dostawa do MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5,

natomiast dla Części II do MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 i do MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5

CPV: 22900000-9 różne druki

 

  1.   Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie dwie dostawy dla każdej Części do wskazanych lokalizacji najpóźniej w ciągu 3 tygodni od otrzymania zlecenia.

 

  1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Osobami do kontaktu są:

  • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, tel. 24 264 87 80, 695 095 307
  • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

  1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 8 oraz szczegółową kalkulacją zgodnie odpowiednio z załącznikiem nr 1 i/lub załącznikiem nr 2.

 

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w zł.

 

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie (załącznik nr 8 i odpowiednio załącznik nr1 i/lub nr 2) należy złożyć do dnia 09.03.2017 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis „OFERTA – DRUKI”

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top