Dostawa i montaż 2 szt. nowych klimatyzatorów w budynkach Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25.

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 szt. nowych klimatyzatorów w budynkach Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • wykonania robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi;

 • demontaż 2 szt. wyeksploatowanych klimatyzatorów marki  Hitachi.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

CPV: 45000000-7 roboty budowlane

        39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne

        45300000-0 roboty instalacyjne

        45331220-4 instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

        45130000-3 roboty instalacyjne elektryczne

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia do 5 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:  

Osobami do kontaktu są:

w sprawie przedmiotu zamówienia

 • p. Maria Kraus – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych Oddział Warszawa, tel. kom. 695 695 302, email: m.kraus@mwomp.pl 

w sprawie procedury

 • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 24 267 84 53 tel. kom. 695 696 206, email: d.igielski@mwomp.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert:

a)         Cena –  80 %

b)         Okres gwarancji – 20 %

Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt)

Kryterium 1: Cena

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:

C = CMIN / CB x 80 pkt

gdzie:

CMIN – najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

CB – cena oferty badanej

Kryterium 2: Okres gwarancji

G – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Lp.

Okres gwarancji

Liczba punktów

1.

36 miesięcy (minimalny okres gwarancji)

0,00 punktów

2.

od 37 miesięcy do 42 miesięcy

10,00 punktów

3.

od 43 miesięcy do 48 miesięcy

20,00 punktów

 

Uwaga: Okres gwarancji liczony jest w miesiącach. Wykonawca winien zaoferować w przedmiotowym kryterium okres gwarancji w pełnych okresach miesięcznym. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” krótszy niż 36 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” dłuższy niż 48 miesięcy do obliczeń zostanie przyjęte maksymalny okres gwarancji 48 miesięcy.

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie określonego w formularzu Oferty Cenowej deklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji, okres gwarancji oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu Oferty Cenowej stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z Istotnych Postanowień Umowy – Załącznik nr 3.

 

 1. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

9. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Zamawiającegohttps://platformazakupowa.pl/ do dnia 21.08.2020 roku, do godziny 1000.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

Link do platformy zakupowej – LINK

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top