Dostawa i montaż mebli dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25

 

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Części, tj.:

-Części I – meble biurowe dla potrzeb MWOMP – Płock – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

-Części II – meble biurowe dla potrzeb MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego stanowi ogólny szczegółową kalkulację dla mebli opisanych dla Części I.

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego stanowi ogólny szczegółową kalkulację dla mebli opisanych dla Części II.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale jw. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z ww. Części.

Wspólny Słownik Zamówień: 39100000-3 Meble, 39130000-0 Meble biurowe.

 

3.   Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia do 4 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy – Załącznik Nr 6.

 

4.   Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:

Osobami do kontaktu są:

w sprawie przedmiotu zamówienia

  • p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych tel. 24 267 84 80 tel. kom. 695 095 307 – meble dla Płocka

  • p. Maria Kraus – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych kom. 695 695 302 – meble dla Warszawy

w sprawie procedury

  • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 24 267 84 53 tel. kom. 695 696 206

 

5.   Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

6.  Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji, oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 5. Do oferty należy dołączyć:

  • podpisane odpowiednio Załącznik Nr 1 i/lub 2

  • wypełnione i podpisane odpowiednio Załączniki nr 3 i/lub 4

  • foldery, katalogi dla zaproponowanych mebli odpowiednio dla danej Części.

 

7.   Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z dokumentacji zapytania ofertowego.

 

8.  Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

9.  Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 31.07.2019 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – MEBLE.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top