Dostawa i montaż mebli dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Części, tj.:

-Części I – szafy aktowe z nadstawkami – 3 sztuki, dla potrzeb MWOMP – Płock – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

-Części II – meble do pomieszczenia sterylizacji dla potrzeb MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

-Części III – biurko pod komputer – dla potrzeb MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego stanowi ogólny opis wymagań dla ww. mebli.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale jw. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z ww. Części.

Wspólny Słownik Zamówień: 39100000-3 Meble, 39130000-0 Meble biurowe, 33192000-2 Meble medyczne.

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia do 4 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:

Osobami do kontaktu są:

w sprawie przedmiotu zamówienia

 • p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych tel. 24 267 84 80 tel. kom. 695 095 307 – meble dla Płocka

 • p. Maria Kraus – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych kom. 695 695 302 – meble dla Warszawy w sprawie procedury

 • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 24 267 84 53 tel. kom. 695 696 206

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji, oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 5.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z dokumentacji zapytania ofertowego.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42

 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;

 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia  30.04.2019 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – MEBLE.

 

Pliki do pobrania: zalacznik.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top