Dostawa i montaż wyposażenia (ekran, rzutnik i telewizor) sali konferencyjnej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Płock, dn. 16.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia (ekran, rzutnik i telewizor) sali konferencyjnej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

CPV –  32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjnych i podobny

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – najpóźniej do 5 dni roboczych, licząc od dnia podpisania zlecenia.

 

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

  • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Ewelina Ambroziak – Kierownik Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego, Ewelina Ambroziak – tel. 24 267 84 80 lub 785 888 837;
  • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206

 

5. Kryteria oceny ofert:

Cena – 80%  

Termin realizacji – 20%

 

6. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2.

 

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN oraz z uwzględnieniem warunków wskazanych w prowadzonym postępowaniu.

 

8. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 21.05.2018 roku, do godziny 1000 na adres: d.igielski@mwomp.pl

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Paweł Wyrębkowski

Go to Top