Dostawa kopert środowiskowych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kopert środowiskowych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – szczegółowa kalkulacja. Wzór karty środowiskowej stanowi załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego. 

Dostawy będą realizowane do dwóch lokalizacji: 

– dostawa do MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17

– dostawa do MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

CPV: 22900000-9 różne druki

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie jedna dostawy dla każdej ww. lokalizacjinajpóźniej w ciągu 2 tygodni od otrzymania zlecenia.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Wioletta Górecka – tel. 24 267 84 76 lub 695 095 307;
 • w sprawie procedury – p. Urszula Żołek –  tel. 24 267 84 96, tel. kom. 695 695 722.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz szczegółową kalkulacją zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w zł.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: r.portalski@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty,  w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 27.11.2018 roku, do godziny 10:00 na adres: u.zolek@mwomp.pl

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top