Dostawa ksiąg, rejestrów i dzienników dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz Oddziałów MWOMP w Płocku w Warszawie al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ksiąg, rejestrów i dzienników dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz Oddziałów MWOMP w Płocku w Warszawie al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy Części:

Część I – księgi, rejestry i dzienniki dla MWOMP Płock

Część II – księgi, rejestry i dzienniki dla MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie

Cześć III – księgi, rejestry i dzienniki dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu

Ofertę można składać na każdą z części oddzielnie.

 

UWAGA! Wszystkie księgi, rejestry i dzienniki muszą mieć sztywne okładki według wzorów wskazanych w odpowiednich załącznikach.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 – szczegółowa kalkulacja odpowiednio dla: Płock, Warszawa, Radom. Wzory druków stanowią załącznik Nr 4, 5 i 6. Zamawiający przewiduje po jednej dostawie dla każdej z Części, tj. do trzech lokalizacji:  

– dostawa do MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17

– dostawa do MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie al. Wojska Polskiego 25,

– dostawa do MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

CPV: 22900000-9 różne druki

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia – jedna dostawa dla każdej Części do wskazanych lokalizacji najpóźniej w ciągu 3 tygodni od otrzymania zlecenia.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, tel. 24 264 87 53, 695 095 307
 • w sprawie procedury – p. Urszula Żołek – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 96, tel. kom. 695 695 722

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz szczegółową kalkulacją zgodnie odpowiednio z załącznikiem nr 1 i/lub załącznikiem nr 2 i/lub załącznikiem nr 3.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w zł.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w postaci elektronicznej (załącznik nr 7 i odpowiednio załącznik nr1 i/lub nr 2 i/lub nr 3) należy przesłać do dnia 28.06.2017 roku, do godziny 1000 na adres: u.zolek@mwomp.pl

 

 1. Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Paweł Wyrębkowski

Go to Top