Dostawa licencji bezpieczeństwa i wsparcie techniczne producenta dla 2 szt. (Klaster HA) urządzeń do ochrony sieci – FortiGate 100D.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji bezpieczeństwa i wsparcie techniczne producenta dla 2 szt. (Klaster HA) urządzeń do ochrony sieci – FortiGate 100D  – spełniających niżej wymienione minimalne parametry:

Lp.

Parametr

Wymagania techniczne

1.

8×5 UTM

Bundle Subscription

Licencja musi zawierać:

 • NGFW Application Control and IPS,

 • Web Filtering,

 • Antivirus,

 • Antispam,

 • Botnet IP/Domain

 • 8×5 FortiCare (Hardware, Firmware & General Updates, Enhanced Support)

2.

Okres obowiązywania

12 miesięcy

Wspólny Słownik Zamówień: 48730000-4 Pakiety oprogramowania zabezpieczającego

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia do 3 dni roboczych, licząc od dnia przekazania zamówienia.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:

Osobami do kontaktu są:

w sprawie przedmiotu zamówienia

 • p. Przemysław Pyrzyna – Administrator Systemów Informatycznych tel. kom. 606 829 585

w sprawie procedury

 • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 24 267 84 53 tel. kom. 695 696 206

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji, oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z dokumentacji zapytania ofertowego.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42

 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;

 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 26.04.2019 roku, do godziny 1000 na adres: d.igielski@mwomp.pl

 

Pliki do pobrania: zalacznik.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top