Dostawa odzieży medycznej dla pracowników MWOMP według zgłoszonego zapotrzebowania.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży medycznej dla pracowników MWOMP według zgłoszonego zapotrzebowania.

 

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do 3 lokalizacji MWOMP:

 • Płock, ul. Kolegialna 17
 • Warszawa al. Wojska Polskiego 25
 • Radom ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia w podziale na ww. lokalizacje zawiera Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

 

CPV: 33199000-1 – odzież medyczna

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – najpóźniej 4 tygodnie, licząc od dnia przesłania zleceń do Wykonawcy – oddzielnie dla każdej lokalizacji.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia

p. Ewelina Ambroziak – Kierownik Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego,  tel. 24 267 84 80 lub kom. 785 888 837;

 

 • w sprawie procedury

p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, lub kom. 695 696 206.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%  

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN oraz z uwzględnieniem warunków wskazanych w prowadzonym postępowaniu.

 

8. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

9. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Zamawiającegohttps://platformazakupowa.pl/ do dnia 30.07.2020 roku, do godziny 1000.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

Link do platformy zakupowej: LINK

Modyfikacja Załącznika Nr 1: pobierz

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Paweł Wyrębkowski

 

Go to Top