Dostawa odzieży medycznej dla pracowników MWOMP według zgłoszonego zapotrzebowania.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży medycznej dla pracowników MWOMP według zgłoszonego zapotrzebowania.

 

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do 3 lokalizacji MWOMP:

 • Płock, ul. Kolegialna 17
 • Warszawa al. Wojska Polskiego 25
 • Radom ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia w podziale na ww. lokalizacje zawiera Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

 

CPV: 18130000 – 9

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – najpóźniej 3 tygodnie, licząc od dnia przesłania zleceń do Wykonawcy – oddzielnie dla każdej lokalizacji.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia

p. Ewelina Ambroziak – Kierownik Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego,  tel. 24 267 84 80 lub 785 888 837;

 • w sprawie procedury

p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%  

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN oraz z uwzględnieniem warunków wskazanych w prowadzonym postępowaniu

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: r.portalski@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93.

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, do dnia  19  października 2018 roku, do godziny 1000. Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA NA DOSTAWĘ ODZIEŻY MEDYCZNEJ.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top