Dostawa papieru ksero format: A4, A3, A5, 1/3 A4 (papier na recepty)

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 • papieru ksero format A4, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 1 400 ryz
 • papieru ksero format A3, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 15 ryz
 • papieru ksero format A5, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 30 ryz
 • papieru ksero format 1/3 A4 (papier na recepty), białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 25 ryz,

w tym:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej w podziale na:

 

Część I – dla potrzeb MWOMP – Płock, ul. Kolegialna 17

 • papieru ksero format A4, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 800 ryz
 • papieru ksero format A3, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 7 ryz
 • papieru ksero format A5, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 10 ryz
 • papieru ksero format 1/3 A4 (papier na recepty), białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 15 ryz,

 

Część II – dla potrzeb MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie al. Wojska Polskiego 25

 • papieru ksero format A4, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 300 ryz
 • papieru ksero format A3, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 4 ryz
 • papieru ksero format A5, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 10 ryz
 • papieru ksero format 1/3 A4 (papier na recepty), białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 5 ryz,

 

Część III – dla potrzeb MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5

 • papieru ksero format A4, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 300 ryz
 • papieru ksero format A3, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 4 ryz
 • papieru ksero format A5, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 10 ryz
 • papieru ksero format 1/3 A4 (papier na recepty), białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 5 ryz,

 

CPV – 30197644 – 2 papier kserograficzny

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia – dwie dostawy do każdej z trzech ww. jednostek w ciągu 2 tygodni licząc od daty przesłania zamówienia.

Dostawa papieru w roku 2020, pierwsza do 15 stycznia 2020r, zaś II transza po uzgodnieniu z Zamawiającym najpóźniej do końca czerwca 2020r.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 095 307
 • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN

 

 1. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 28.10.2019 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – Dostawa papieru ksero.

 

 1. Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega:

 • prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, w przyczyn niezależnych od Zamawiającego
 • zwiększenie lub zmniejszenie ilości wskazanej dla papieru ksero +/- do 10% dla każdego rozmiaru.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top