Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 Części, tj.:

Części I – sprzęt jednorazowego użytku – zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

Części II – drobny sprzęt medyczny – zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

Części III – prześcieradła jednorazowego użytku – zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

Części IV – sprzęt jednorazowego użytku do spirometrów Lungtest – zawiera Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

Części V – sprzęt jednorazowego użytku do spirometru Pneumo – zawiera Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

Części VI – markery zapachowe dla neurologa – zawiera Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych*, które będą nie gorsze – pod względem jakościowym i użytkowym – niż podane w Załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do zapytania ofertowego.

*należy wskazać w ww. Załącznikach w kolumnie 3

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale jw. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z ww. Części.

Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 jednorazowe nie chemiczne artykuły medyczne i hematologiczne; 33141110-4 opatrunki;  33141310-6 strzykawki; 33141320-9 igły medyczne, 33770000-8 artykuły higieniczne z papieru.

 

  1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

 

  1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

w sprawie przedmiotu zamówienia

  • p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych tel. 24 267 84 80 tel. kom. 695 095 307

w sprawie procedury

  • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 24 267 84 53 tel. kom. 695 696 206
  1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

  1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji, oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 7.

 

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z Istotnych Postanowień Umowy – Załącznik nr 8.

 

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 20.02.2018 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP,   ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – SPRZĘT JEDNORAZOWY

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Pytania i odpowiedzi umieszczone w dniu 16.02.2018 – LINK

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert – LINK

Go to Top