Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 Części, tj.:

-Części I – sprzęt jednorazowego użytku – zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

-Części II – drobny sprzęt medyczny – zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

-Części III – prześcieradła jednorazowego użytku – zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

-Części IV – akcesoria (ustniki i głowice) do spirometrów Lungtest 1000 – zawiera Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych*, które będą nie gorsze – pod względem jakościowym i użytkowym – niż podane w Załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do zapytania ofertowego.

*należy wskazać w ww. Załącznikach w kolumnie 3

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale jw. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z ww. Części.

Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 jednorazowe nie chemiczne artykuły medyczne i hematologiczne; 33141110-4 opatrunki;  33141310-6 strzykawki; 33141320-9 igły medyczne, 33770000-8 artykuły higieniczne z papieru.

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

w sprawie przedmiotu zamówienia

 • p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych tel. 24 267 84 80 tel. kom. 695 095 307

w sprawie procedury

 • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 24 267 84 53 tel. kom. 695 696 206

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji, oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 5.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z Istotnych Postanowień Umowy – Załącznik nr 6.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42

 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;

 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 30.04.2019 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – SPRZĘT JEDNORAZOWY

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Informacja z dnia 26.04.2019 r. – LINK

Informacja z dnia 30.04.2019 r. – LINK

Pytania i odpowiedzi z dnia 30.04.2019 – LINK

Go to Top