Dostawa sprzętu ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 Części, tj.:

-Części I – maski ochronne – zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej;

-Części II – rękawice ochronne – zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej;

-Części III – fartuchy ochronne – zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej;

-Części IV – pozostałe akcesoria (gogle/okulary, przyłbice) – zawiera Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej;

-Części V – środki do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz dozowniki bezdotykowe – zawiera Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych*, które będą nie gorsze – pod względem jakościowym i użytkowym – niż podane w Załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zapytania ofertowego.

*należy wskazać w ww. Załącznikach w kolumnie 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale jw. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z ww. Części.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 18143000-3 Akcesoria ochronne, CPV 18143000-6 okulary ochronne, CPV 18424300-0 rękawice jednorazowe, CPV 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca,  CPV – 33631600-8 środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 39330000-4 Urządzenia dezynfekujące.

 

  1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

 

  1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

w sprawie przedmiotu zamówienia

  • p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych tel. 24 267 84 80 tel. kom. 695 095 307

w sprawie procedury

  • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 24 267 84 53 tel. kom. 695 696 206

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

  1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji, oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 7.

 

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z Istotnych Postanowień Umowy – Załącznik nr 8.

 

  1. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

9. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć:

 

Załączniki dostępne na Platformie Zakupowej – LINK

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top