Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa mebli w ramach zadania „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 04 KWIETNIA 2018 R.

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa mebli w ramach zadania „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia”.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: brutto 82 740,00 zł,
  2. Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2018 r.
  3. Do dnia 04 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty
  4. Warunki płatności – termin płatności faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Łączna cena brutto

Termin wykonania zamówienia – skrócenie

Okres gwarancji

01.

Tronus Polska

Sp. z o.o.

ul. Ordona 2 A

01-237 Warszawa

130 340,64 zł

o 5 dni

60 miesięcy

02.

Office Interior Małgorzata Dydecka

ul. Krzywińska 4C,              03-324 Warszawa

91 487,15 zł

Nie skrócono

poz. 1,2,9 – 60 m-cy, pozostałe  poz. 24 m-ce

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top