Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa mebli w ramach zadania „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia”.

Płock, dnia  04.04.2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

ZP.3331/PN – 06/2018

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa mebli w ramach zadania „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia”.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone dwie następujące oferty, w tym:

  • Oferta Nr 01 – Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, która otrzymała łącznie 82,11 punktów, w tym: w kryterium cena – 42,11 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 20,00 punktów
  • Oferta Nr 02 – Office Interior Małgorzata Dydecka, ul. Krzywińska 4C, 03-324 Warszawa, która otrzymała łącznie 71,59 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 11,59 punktów, w kryterium termin realizacji – 0,00 punktów.

 

W ww. postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie została odrzuca żadna oferta.

 

p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

Go to Top