Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa mebli w ramach zadania „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia”

Płock, dnia  21.03.2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

ZP.3331/PN – 04/2018

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa mebli w ramach zadania „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia”.

 

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostały wybrane następujące oferty:

 • dla Części II i IX  Oferta Nr 04 – JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa, która otrzymała łącznie 90,00 punktów dla każdej z Części, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 10,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny – 0,00 punktów;
 • dla Części III, IV, V, VI i VIII  Oferta Nr 02 – Koma  R. Kozakiewicz Sp.j.,  ul. Chorzowska 3 lok. 3, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 90,00 punktów w każdej z Części, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 10,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny – 0,00 punktów;
 • dla Części VII  Oferta Nr 03 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ROL-MOT" Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 10,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny – 10,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferty zostały ocenione najwyżej spośród ważnych ofert oraz spełniły warunki formalne  określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone jeszcze następujące oferty, w tym:

 • dla Części II:
 • Oferta Nr 05 – M.J. OFFICE Sp. z o.o., ul. Zbrowskiego 118, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 52,41 punktów, w tym: w kryterium cena – 52,41 punktów, w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów, w kryterium termin realizacji – punktów i w kryterium aspekt społeczny – 0,00 punktów;

 

 • Części IV:
 • Oferta Nr 04 – JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa, która otrzymała łącznie 49,97 punktów, w tym: w kryterium cena – 29,97 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 0,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny – 0,00 punktów;

 

 • Części VI:
 • Oferta Nr 01 – Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „JAWOR” Zbigniew Świadek, Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański, która otrzymała łącznie 68,31 punktów, w tym: w kryterium cena – 58,31 punktów, w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 10,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny – 0,00 punktów;
 • Oferta Nr 04 – JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa, która otrzymała łącznie 33,90 punktów, w tym: w kryterium cena – 13,90 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 0,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny – 0,00 punktów;

 

 • Części IX:
 • Oferta Nr 02 – Koma  R. Kozakiewicz Sp.j.,  ul. Chorzowska 3 lok. 3, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 80,97 punktów, w tym: w kryterium cena – 50,97 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 10,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny – 0,00 punktów;
 • Oferta Nr 05 – M.J. OFFICE Sp. z o.o., ul. Zbrowskiego 118, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 59,65 punktów, w tym: w kryterium cena – 59,65 punktów, w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 0,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny – 0,00 punktów;
 • Oferta Nr 01 – Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „JAWOR” Zbigniew Świadek, Linowiec 22, 83-200 Starogard Gdański, która otrzymała łącznie 51,25 punktów, w tym: w kryterium cena – 41,25 punktów, w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 10,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny – 0,00 punktów.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż postępowanie dla Części I zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedyna oferta złożona dla tej Części została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzucił ofertę Nr 06 – Office Interior Małgorzata Dydecka, ul. Krzywińska 4C, 03-324 Warszawa z uwagi na fakt wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy, tj. wadium wniesione w formie pieniądza (przelew) – zostało zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 08 marca 2018 r. godz. 11:59:47.

 

W ww. postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top