II uzupełniający konkurs ofert na wykonywanie w 2019 r. badań lekarskich dla kandydatów do szkół

Ogłoszenie dla II konkursu uzupełniającego

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst    jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na:

 

wykonywanie w 2019 r. badań lekarskich:

 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
 • kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.;
 • kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym;
 • kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa kategorii C lub C+E.

dla powiatów: grójeckiego (minimum 70 badań), przysuskiego (minimum 190 badań) i łosickiego (minimum 60 badań).

 1. Konkurs dotyczy podmiotów posiadających uprawnienia do badań osób, o których mowa wyżej, określonych ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1155). Podmioty wykonujące działalność leczniczą, składające oferty, winny posiadać status podstawowych jednostek służby medycyny pracy.
 2. Umowy mogą być zawarte na okres: od daty podpisania umowy do 16. grudnia 2019 r.
 3. Miejsce i termin składania ofert: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17,  Płock 09-402, (kancelaria – parter) w terminie do dnia: 23.04.2019 r. godz. 1100 (decyduje data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego – kancelaria). Oferty należy składać w trwale zabezpieczonej kopercie oznaczonej dodatkowo „Konkurs ofert – Medycyna Pracy – Uczniowie”. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wymaganym przez Zamawiającego, w roku 2019, formularzu (dostępny na stronie internetowej www.mwomp.pl). Wypełniony formularz winien spełniać wszystkie określone w nim wymogi. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (adres jak wyżej) – w dniu 23.04.2019 r. godz. 1130 „Uczniowie” – sala konferencyjna – budynek Dyrekcji.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – najpóźniej do dnia: 10.05.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej MWOMP, tj. www.mwomp.pl
 6. Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert.
 7. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
 8. Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
 9. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zastrzega możliwość:
 1. odwołania konkursu;
 2. przesunięcia terminu składania ofert lub umorzenia postępowania konkursowego w całości lub części, jeżeli nie zostanie ono zakończone wyłonieniem właściwej oferty;
 3. przyznania ograniczonej ilości badań dla Oferenta lub odrzucenia oferty w całości z uwagi na nieprawidłowości w wykonywaniu badań – udokumentowane protokołem z kontroli i wystąpieniem pokontrolnym za rok poprzedni;
 4. odrzucenia oferty w całości z uwagi na brak wskazania lekarza z uprawnieniami określonymi w punkcie 4 Formularza oferty;
 5. odrzucenia wskazanego przez Oferenta lekarza, z uwagi na negatywne wyniki kontroli tego lekarza za rok poprzedni.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 900 – 1400: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Płock ul. Kolegialna 17, tel. (24) 267-84-53 lub 695 696 206 p. Daniel Igielski.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top