Klauzula Informacyjna Administratora Danych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia informuję, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, ul. Kolegialna 17, tel. 24 267 84 52, e-mail: plock@mwomp.pl   
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w MWOMP: e-mail: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93,
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu – udzielania świadczeń leczniczych i orzeczniczych.
 4. Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 5. Odbiorcą Pana/Pani  danych osobowych będą inne podmioty lecznicze, dostawcy IT, kancelarie prawne wykonujące obsługę prawną MWOMP, ZUS, KRUS, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres – 20/40 lat od zakończenia leczenia.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora Danych dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym /umownym /warunkiem zawarcia umowy*.
 11. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych osobowych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie – odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego.
Go to Top