Konkurs na nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu RPO WM 2014-2020.

Konkurs na nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu RPO WM 2014-2020

 

Dyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 

 

Ogłasza konkurs

o naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb. Konkurs dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz mapami potrzeb zdrowotnych opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.

Projekt ma na celu prowadzenie inwestycji w infrastrukturze ochrony zdrowia wynikających z zdiagnozowanych potrzeb. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu zakupów aparatury medycznej, związanymi z nią remontami, przebudowaniami i adaptacjami pomieszczeń, wyposażeniu w sprzęt, urządzenia medyczne, aparaturę wysokospecjalistyczną.

 

1. Wymagania w stosunku do partnera:

 1. Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
 2. JST oraz podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST, ich związki i stowarzyszenia;
 3. Siedziba  podmiotu znajduje się  na terenie województwa mazowieckiego;
 4. Regionalne podmioty lecznicze zgodnie z Policy Paper;
 5. Podmiot powinien posiadać kontrakt na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach: podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 1. Nazwa i adres podmiotu;
 2. Numer KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 3. Numer REGON;
 4. Numer Księgi rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą ;
 5. Oświadczenie podmiotu o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
 6. Krótki opis przedmiotu działalności.

3. Przy wyborze partnera oceniana będzie:

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa, oraz ewidencja kontraktów NFZ

 4. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu RPOWM 2014-2020, Działania 6.1 – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” należy złożyć najpóźniej do dnia 26 października 2017r. w jeden z następujących sposobów:

 • Osobiste złożenie w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.30 w Kancelarii MWOMP w Płocku,
 • Przesłanie za pośrednictwem poczty na adres: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock,
 • przeslanie skanu oferty drogą elektroniczną na adres plock@mwomp.pl, przy czym wersję papierową należy dostarczyć najpóźniej do 26 października 2017 r.

(O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, z zastrzeżeniem wariantu przesłania oferty drogą elektroniczna, w przypadku, którego wersja papierowa może wpłynąć do siedziby MWOMP w terminie późniejszym).

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, zawierające komplet wymaganych dokumentów.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru tylko jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu,
 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w terminie 4 dni od upływu terminu składania ofert na stronie internetowej MWOMP – w dziale: Konkurs Ofert .

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektor MWOMP

Go to Top