Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: diagnostyki obrazowej USG, diagnostyki obrazowej TK oraz konsultacji hepatologicznej i konsultacji lekarza specjalisty chorób zakaźnych.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: diagnostyki obrazowej USG, diagnostyki obrazowej TK oraz konsultacji hepatologicznej i konsultacji lekarza specjalisty chorób zakaźnych na rzecz pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP  w Płocku Oddział w Radomiu. Badania muszą być wykonywane na terenie miasta Radomia. Umowa będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

  1. Oferty, na obowiązującym formularzu, należy składać w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12, w kopercie oznaczonej „konkurs ofert – świadczenia zdrowotne MWOMP Oddział Radom” – do dnia 22.07.2020 r. do godz. 1000.
  2. Kryterium oceny ofert jest: cena 100 %.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w MWOMP ul. Kolegialna 17, Płock – w dniu 22.07.2020 r. o godz. 1030 w pokoju nr 207 – II piętro. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od terminu składania ofert.
  4. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  5. MWOMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert.   
  6. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
  7. Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
  8. Obowiązujące formularze oraz istotne postanowienia umowy dostępne są na stronie internetowej www.mwomp.pl.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 800 – 1500 pod numerem tel. (24) 267 84 53 lub 695 696 206 p. Daniel Igielski.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top