konkurs ofert na wykonywanie w 2019 r. badań lekarskich dla kandydatów do szkół

Ogłoszenie

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na:

wykonywanie w 2019 r. badań lekarskich:

 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
 • kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.;
 • kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym;
 • kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa kategorii C lub C+E.
dla następujących powiatów:
białobrzeskiego nowodworskiego sierpeckiego
ciechanowski ostrołęckiego sochaczewskiego
garwolińskiego ostrowskiego sokołowskiego
gostynińskiego otwockiego szydłowieckiego
grodziskiego piaseczyńskiego warszawskiego
grójeckiego płockiego węgrowskiego
kozienickiego płońskiego wołomińskiego
legionowskiego pruszkowskiego wyszkowskiego
lipskiego przasnyskiego zwoleńskiego
łosickiego przysuskiego żuromińskiego
makowski pułtuskiego żyrardowskiego
mińskiego radomskiego  
mławskiego siedleckiego  
oraz dla miast na prawach powiatu:
Ostrołęki Radomia Warszawy
Płocka Siedlec  

 

 1. Konkurs dotyczy podmiotów posiadających uprawnienia do badań osób, o których mowa wyżej, określonych ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1155). Podmioty wykonujące działalność leczniczą, składające oferty, winny posiadać status podstawowych jednostek służby medycyny pracy.
 2. Umowy mogą być zawarte na okres: od daty podpisania umowy do 16. grudnia 2019 r.
 3. Miejsce i termin składania ofert: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17,  Płock 09-402, (kancelaria – parter) w terminie do dnia: 14.03.2019 r. godz. 1100 (decyduje data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego – kancelaria). Oferty należy składać w trwale zabezpieczonej kopercie oznaczonej dodatkowo „Konkurs ofert – Medycyna Pracy – Uczniowie”. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wymaganym przez Zamawiającego, w roku 2019, formularzu (dostępny na stronie internetowej www.mwomp.pl). Wypełniony formularz winien spełniać wszystkie określone w nim wymogi. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (adres jak wyżej) – w dniu 14.03.2019 r. godz. 1130 „Uczniowie” – sala konferencyjna – budynek Dyrekcji.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – najpóźniej do dnia: 29.03.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej MWOMP, tj. www.mwomp.pl
 6. Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert.
 7. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
 8. Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
 9. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zastrzega możliwość:
 1. odwołania konkursu;
 2. przesunięcia terminu składania ofert lub umorzenia postępowania konkursowego w całości lub części, jeżeli nie zostanie ono zakończone wyłonieniem właściwej oferty;
 3. przyznania ograniczonej ilości badań dla Oferenta lub odrzucenia oferty w całości z uwagi na nieprawidłowości w wykonywaniu badań – udokumentowane protokołem z kontroli i wystąpieniem pokontrolnym za rok poprzedni;
 4. odrzucenia oferty w całości z uwagi na brak wskazania lekarza z uprawnieniami określonymi w punkcie 4 Formularza oferty;
 5. odrzucenia wskazanego przez Oferenta lekarza, z uwagi na negatywne wyniki kontroli tego lekarza za rok poprzedni.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 900 – 1400: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Płock ul. Kolegialna 17, tel. (24) 267-84-53 lub 695 696 206 p. Daniel Igielski.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top