Oferta na dostawę 30 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego wraz z czytnikiem i niezbędnymi akcesoriami.

Płock, dn. 13.09.2017r.

Znak Sprawy: ZP.3321/22/2017

 

W związku z realizacją projektu pn. „Platforma e – usług MWOMP” realizowanego przez Mazowiecki Ośrodek Medycyny Pracy prosi o przedstawienie oferty na dostawę 30 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego wraz z czytnikiem i niezbędnymi akcesoriami:

 

 1. Nazwa Zamawiającego:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zapytania:

1) certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu elektronicznego ważny 2 lata – spełniający warunki określone w:

 • ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Dz.U. z 2016 r. nr 1579
 • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2016r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE

2) skład zestawu:

 1. Karta kryptograficzna:
 • mini (np. wielkość karty SIM jak do telefonu komórkowego),
 • kwalifikowany znacznik czasu (nieograniczony – bez limitu).
 1. Czytnik kart – parametry minimalne:

Wymiary

49.5 mm x 21.5 mm x 9.0 mm

Zgodność

EN60950/IEC 60950, ISO 7816, USB Full Speed, PC/SC, CCID, CE, FCC, RoHS 2, REACH, Microsoft® WHQL

Interfejs

USB 2.0 Full Speed

Temperatura pracy

0-50 °C

Obsługa kart inteligentnych

 ISO 7816 Class A, B and C (5 V, 3 V, 1.8 V)

Wspierany System Operacyjny

 Windows®, Linux®, Mac OS®, Android™

 
 1. Zawartość płyty z oprogramowaniem:
 • Oprogramowanie do obsługi karty
 • Oprogramowanie do podpisywania i weryfikacji e-dokumentów/plików
 1. Kompatybilność ze sprzętem komputerowych o minimalnych parametrach:

 

Procesor

Pentium 800 MHz

Pamięć

256 MB

Miejsce na dysku

65 MB

Porty

USB

System operacyjny

Microsoft Windows 7, Windows 10

Przeglądarka Internetowa

Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer

 

3) Szkolenie:

W ramach szkoleń Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu Zamawiającego – 30 osób, w celu prawidłowego używania kart oraz czytników. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego.

 

4) Gwarancja:

W ramach gwarancji Zamawiający wymaga, aby w przypadku awarii/problemów, Wykonawca zapewnił wymianę każdej karty z certyfikatem, lub czytnika w ciągu 1 dnia roboczego (8 kolejnych godzin, w przedziale pomiędzy 800 a 1500) od złożenia reklamacji. Wymiana w ciągu dnia roboczego oznacza, że obsługa zgłoszenia powinna się zakończyć w następnym dniu roboczym, do godziny w której nastąpiło zgłoszenie.

 

 1. Termin realizacji zamówienia wraz ze szkoleniem: od dnia przesłania zamówienia do najpóźniej 30 października 2017 roku

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferta musi zawierać:

 

 1. formularz ofertowy z podaniem łącznej ceny, w tym:
 • cena za okres do dnia 30 października 2017 roku – koszty kwalifikowane
 • cena za okres po dniu 30 października 2017 roku obejmująca okres 23 miesięcy – koszty niekwalifikowane)

Wszystkie ceny w kwotach brutto – (brutto z VAT w PLN).

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania  w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane imiennymi pieczątkami;

 1. do oferty należy dołączyć odpis z odpowiedniego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

 

 1. Kryteria wyboru oferty:  
 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:

   

  • „Łączna cena brutto” – PC – suma na cenę brutto składa się z:
 • cena za okres do dnia 30 października 2017 roku – koszty kwalifikowane
 • cena za okres po dniu 30 października 2017 roku obejmująca okres 23 miesięcy – koszty niekwalifikowane)
 • „Termin wykonania zamówienia” – T

   

  1. w kryterium – Łączna cena brutto – 70%:

Pc = ( Cmin/ Cbad) x 70

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cbad – zaoferowana cena brutto,

Pc – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.

 1. w kryterium termin wykonania zamówienia – 30 %

maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30 października 2017 r.

 

Punkty zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 30 punktów, w następujący sposób:

Każde skrócenie terminu realizacji o jeden dzień roboczy – 2 punkty, tj.:

 

30 października 2017 r. – 0 punktów

do 18 października 2017 r. – 16 punktów

do 27 października 2017 r. – 2 punkty

do 17 października 2017 r. – 18 punktów

do 26 października 2017 r. – 4 punkty

do 16 października 2017 r. – 20 punktów

do 25 października 2017 r. – 6 punktów

do 13 października 2017 r. – 22 punkty

do 24 października 2017 r. – 8 punktów

do 12 października 2017 r. – 24 punkty

do 23 października 2017 r. – 10 punktów

do 11 października 2017 r. – 26 punktów

do 20 października 2017 r. – 12 punktów

do 10 października 2017 r. – 28 punktów

do 19 października 2017 r. – 14 punktów

do 09 października 2017 r. i wcześniej  – 30 punktów

 
 1. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = PC + T

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

PC – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena brutto”,

T – punkty uzyskane w kryterium „Termin wykonania zamówienia”.

 

 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.
 3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

 

 1. Sposób składania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) na adres: w.gorecka@mwomp.pl.

 

 1. Termin składania oferty: 22.09.2017 r. do godz. 10:00.

 

 1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:

Informacji na temat zapytania ofertowego udziela:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia – Przemysław Pyrzyna, e-mail: informatyk@mwomp.pl, tel. 606 829 585
 • w sprawie składania ofert – Wioletta Górecka, e-mail: w.gorecka@mwomp.pl, tel. 695 095 307, 24 267 84 80.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

Go to Top