OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NW. SAMOCHODU OSOBOWEGO ZAKWALIFIKOWANEGO JAKO MAJĄTEK ZBĘDNY MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NW. SAMOCHODU OSOBOWEGO ZAKWALIFIKOWANEGO JAKO MAJĄTEK ZBĘDNY MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY

 

Lp.

Nazwa majątku zbędnego

Rok produkcji

Cena oszacowania (wywoławcza) brutto

1.

samochód osobowy FORD FOCUS 1,8 TDCi

 nr rej. WP 67141

2008

7 500,00 zł

 

 

  1. Pojazd można obejrzeć w obecności pracownika MWOMP na parkingu przy ul. Kolegialnej 17, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Piotrem Kopniewskim, nr tel. (024) 267 84 97 w godzinach od 900 do 1400.
  2. Wadium w wysokości: dla poz. 1 –  750,00 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt 00/100) należy uiścić w kasie MWOMP pok. nr 13 przy ul. Kolegialna 17, najpóźniej do dnia 26.05.2020r. do godz. 1000.
  3. Wadium przepada na rzecz MWOMP, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od dokonania płatności w ciągu 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia.
  4. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „AUTO-OFERTA” należy złożyć do dnia 26.05.2020r. do godz. 1030, w siedzibie w MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 (wejście główne do przychodni od ulicy Sienkiewicza), w kancelarii pokój nr 12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2020r. o godz. 1045 w MWOMP w pokoju Nr 207 – II piętro. Termin związania ofertą 30 dni.
  5. W przypadku wpłynięcia kilku ofert z tą samą najkorzystniejszą ceną, MWOMP zastrzega sobie przeprowadzenie licytacji pomiędzy tymi oferentami w ww. dniu  o godz. 1100.
  6. MWOMP zastrzega, że oferty poniżej kwoty oszacowanej nie będą rozpatrywane oraz prawo do unieważnienia przetargu w każdym jego stadium bez podania przyczyn.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top