Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku, w tym:

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Etap II – nadzór autorski podczas prowadzonego procesu inwestycyjnego

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej decyzji właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej zezwalającej na rozpoczęcie robót (pozwolenia / zgłoszenia).

 

71221000-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją.

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Etap I – do 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, wraz z uzyskaniem pozwolenia/ zgłoszenia robót budowlanych

 

Etap II – Zamawiający przewiduje

 • przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych w II kwartale 2019 r.,
 • wykonanie robót budowlanych – II – IV kwartał 2019 r.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

– w zakresie przedmiotu zamówienia:

p. Wioletta Górecka, tel. 24 267 84 76, 695 095 307, e-mail: w.gorecka@mwomp.pl i p. Ewelina Ambroziak, tel. 24 267 84 80 lub 785 888 837; e-mail: e.ambroziak@mwomp.pl

– w zakresie prowadzonej procedury:

p. Daniel Igielski, tel. 695 696 206, e-mail: d.igielski@mwomp.pl i p. Urszula Żołek, tel. 695 695 722, e-mail: u.zolek@mwomp.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać

Cenę usługi oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty.

 

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 oraz z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego zawartych w Załączniku Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia i Załączniku Nr 3 – Istotne postanowienia umowy.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: r.portalski@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, do dnia 22.11.2018 roku, do godziny 1000. Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA NA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWĄ

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top