Opracowanie koncepcji w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”.

 

Zakres opracowania koncepcji obejmuje m.in.:

 

 • Urbanistyczny Projekt Koncepcyjny

 • Inwentaryzację

 • Audyt energetyczny

 • Architektoniczny Projekt Koncepcyjny

 

Wytyczne do opracowania koncepcji zawarte są w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Wspólny słownik Zamówień CPV: 7100000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji umowy – najpóźniej do 10 września 2020 r., licząc od dnia podpisania umowy, w tym:

Etap I – opracowanie inwentaryzacji, audytu energetycznego oraz koncepcji urbanistycznej termin realizacji około 5-6 tygodni.

Etap II – opracowanie architektonicznego projektu koncepcyjnego wraz z programem funkcjonalno – użytkowym oraz wstępny kosztorys inwestycji – termin realizacji około 8-9 tygodni – ale najpóźniej do 10 września 2020 r.

 

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia

p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 24 267 84 53 tel. kom. 695 696 206; e-mail: d.igielski@mwomp.pl

 • w sprawie procedury

p. Urszula Żołek – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych tel. 24 267 84 96 tel. kom. 695 695 722; e-mail: u.zolek@mwomp.pl

 

5. Kryteria oceny ofert:

Cena – 90 %

Doświadczenie – 10 %

Zamawiający wymaga aby Wykonawca, wykazał, iż wykonał co najmniej trzy tożsame z przedmiotem zamówienia  opracowania koncepcji, polegające na rozbudowanie i przebudowie modernizowanych obiektów podmiotu leczniczego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.  

Zamawiający wymagać będzie, na potwierdzenie spełnienia tego warunku, sporządzenia przez Wykonawcę wykazu (według załącznika Nr 3 do zapytania ofertowego) wykonanych koncepcji z podaniem: wartości, zakresu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane koncepcje oraz załączeniem dowodów określających czy te koncepcje zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

Przez tożsame rozumie się opracowanie koncepcji na rozbudowę i przebudowę modernizowanych obiektów podmiotu leczniczego o kubaturze nie mniejszej niż 8000 m3.

 

Dowodami, o których mowa powyżej są:

 • referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego koncepcje były wykonywane, ,

 • oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej.

 

6. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji, okres gwarancji, wykaz wykonanych koncepcji (Załącznik Nr 3) oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty cenowej stanowiącym Załącznik nr 2.

 

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z Istotnych Postanowień Umowy – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

8. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

9. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć:

 • w zamkniętej kopercie w Kancelarii Zamawiającego, do dnia  27.05.2020 roku, do godziny 1000. Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA KONCEPCJA WARSZAWA

lub

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Paweł Wyrębkowski

Go to Top