Opracowanie Studium Wykonalności dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, wymagane do złożenia projektu planowanego do realizacji przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Oś priorytetowa VI, Jakość życia, Działanie 6.1, Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektów Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb

Płock, dnia  19.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie Studium Wykonalności dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, wymagane do złożenia projektu planowanego do realizacji przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Oś priorytetowa VI, Jakość życia, Działanie 6.1, Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektów Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb.

 

Wspólny słownik Zamówień CPV:

71241000-9 studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,

71242000-6 przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

 

Wytyczne w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1.

 

  1.   Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca wykona przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 Istotnych postanowień umowy w terminie najpóźniej do dnia 03 października 2017 r.

 

  1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

– w sprawie zakresu przedmiotu zamówienia:

Olga Mikulicz – tel. 24 267 84 51; o.mikulicz@mwomp.pl

Ewelina Ambroziak – tel. 24 267 84 51; e.ambroziak@mwomp.pl

– w sprawie procedury:

Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych tel. (24) 267 84 53; d.igielski@mwomp.pl

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

  1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji, doświadczenie, osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2.

 

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z Istotnych Postanowień Umowy – załącznik nr 3.

 

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 25.09.2017 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP,   ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – Studium Wykonalności.

 

Pliki do pobrania: Zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top