Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż lekkich ścianek działowych/przegród w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż lekkich ścianek działowych/przegród w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.  

CPV –  45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – najpóźniej do 3 tygodni, licząc od dnia podpisania zlecenia.

 

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

  • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnego, tel. 24 267 84 80 lub 695 095 037 ;
  • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206

 

5. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%  

 

6. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2.

 

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN oraz z uwzględnieniem warunków wskazanych w prowadzonym postępowaniu.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.

 

8. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 18 lipca 2018 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – Ścianki działowe dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top