Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku A MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

 

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku A MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie w zakresie:

 • wykonania robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji klimatyzacji zlokalizowanych w 6 pomieszczeniach w budynku A Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25 wraz z robotami towarzyszącymi;
 • usługi serwisowania w okresie 3 lat (min. okres gwarancji dla wbudowanych urządzeń)

 

CPV: 45000000-7 roboty budowlane

        39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne

        45300000-0 roboty instalacyjne

        45331220-4 instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

        45130000-3 roboty instalacyjne elektryczne

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 • najpóźniej do 6 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy – dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji
 • usługa serwisowa – w okresie gwarancji x 2 w roku

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Maria Kraus – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, tel. kom. 695 695 302.
 • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena – 80 %

Termin realizacji – 20 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji, okres gwarancji oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN oraz z uwzględnieniem warunków wskazanych w prowadzonym postępowaniu w tym również określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 3.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 26.06.2019 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – Klimatyzacja – MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

 

Go to Top