Stały dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego (sieci Internet) dla trzech lokalizacji MWOMP: Płock, Warszawa i Radom.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest stały dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego (sieci Internet) dla trzech lokalizacji MWOMP: Płock, Warszawa i Radom. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1.

Kody CPV:

72411000-4 Dostawcy usług internetowych (ISP),

32412110-8 Sieć internetowa

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Czas trwania umowy – 24 miesiące licząc od dnia 01.03.2019 r. do dnia 28.02.2021 r.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • p. Przemysław Pyrzyna – Administrator Systemów Informatycznych – tel. 606 829 585 – opis przedmiotu zamówienia
 • p. Daniel Igielski – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206 – procedura

Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców przy udziale pracownika Zamawiającego.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 80%

Czas reakcji na usunięcie awarii 10%

Czas przywrócenia funkcjonalności od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego 10%

 

 1. Oferta powinna zawierać:

  1. ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego,
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

 1. Wytyczne Zamawiającego do umowy:
 • Wykonawca załącza do oferty wzór umowy
 • Płatność faktur – w okresach miesięcznych – 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktur do MWOMP Płock, ul. Kolegialna 17
 • Zamawiający dopuszcza fakturę elektroniczną

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 20.02.2019 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – Łącze internetowe.

 

Pliki do pobrania: załączniki.zip

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top