Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

Ogłoszenie nr 538325-N-2020 z dnia 2020-05-08 r.
 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy: Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, krajowy numer identyfikacyjny 30156900000000, ul. ul. Kolegialna  17 , 09-402  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 678 452, e-mail u.zolek@mwomp.pl, faks 242 628 842.
Adres strony internetowej (URL): mwomp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Płock, ul. Kolegialna 17


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku
Numer referencyjny: ZP.260.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku wraz z niezbędnymi usługami konserwatorskimi na nieruchomościach MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19, w tym: Część I – świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w obiektach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 – budynek przychodni, budynek dyrekcji i budynek gospodarczy (garaż); Część II – świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w obiekcie MWOMP przy ul. Kolegialnej 19 – budynek administracyjny; Część III – utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych obu nieruchomości MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19; Część IV – usługa konserwatora elektryka dla obu nieruchomości MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19;  Część V – usługa konserwatora instalacji wod.-kan. i c.o. dla obu nieruchomości MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 dla Części I, Załącznik Nr 2 dla Części II, Załącznik Nr 3 dla Części III, Załącznik Nr 4 dla Części IV i Załącznik Nr 5 dla Części V do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które będą podstawą do sporządzenia oferty.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90919200-4
77310000-6
90620000-9
50800000-3
90911300-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej nieruchomości w celu uzyskania wszelkich informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Każdy Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz ryzyko za treść uzyskanych informacji. Wizja lokalna zostanie dokonana na własny koszt Wykonawcy. Zamawiający zapewni każdemu Wykonawcy możliwość wejścia na teren obiektu i swobodne zebranie wszelkich informacji, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z osobą wskazaną do kontaktu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: dla Części I – 350.000,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) dla Części II – 300.000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100) dla Części III – 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) dla Części IV – 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) dla Części V – 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: Dla Części I: – dysponuje odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; – wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie sprzątania pomieszczeń w obiektach podmiotów leczniczych o powierzchni użytkowej budynku min. 1 000 m2. Zamawiający wymagać będzie, na potwierdzenie spełnienia warunku, sporządzenia przez Wykonawcę wykazu usług wykonywanych nieprzerwanie przez okres min 12 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, zakresu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. – dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i na potwierdzenie złoży wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoba nadzorująca powinna posiadać doświadczenie w tym zakresie, będzie m.in. odpowiadała za właściwą organizację pracy oraz nadzór nad pracą pozostałych pracowników, dbając o odpowiedni dobór środków, sprzętu i narzędzi pracy, przestrzeganie zasad i przepisów BHP oraz obowiązki zawarte w umowie. Osoba ta będzie umocowana przez Wykonawcę do kontaktów z pracownikami Zamawiającego w zakresie realizacji umowy. Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje: – min. 1 osobą nadzorującą jakość wykonywanych usług – osoba ta powinna posiadać co najmniej 12 miesięczny – staż pracy polegającej na nadzorowaniu usług sprzątania w obiektach podmiotów leczniczych, nabyty w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, – min. 4 pracownikami przy wykonywaniu usługi sprzątania. Dla Części II: – dysponuje odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; – wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie sprzątania pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej budynku min. 1 000 m2. Zamawiający wymagać będzie, na potwierdzenie spełnienia warunku, sporządzenia przez Wykonawcę wykazu usług wykonywanych nieprzerwanie przez okres min 12 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, zakresu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. – dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i na potwierdzenie złoży wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje: – min. 1 osobą nadzorującą jakość wykonywanych usług – osoba ta powinna posiadać co najmniej 6 miesięczny – staż pracy polegającej na nadzorowaniu usług sprzątania w obiektach użyteczności publicznej, nabyty w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, – min. 3 pracownikami przy wykonywaniu usługi sprzątania. Dla Części III: – dysponuje odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; – wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie: – jedna usługa – pielęgnacji terenów zielonych – min. 1 000 m2 – jedna usługa – czyszczenie dróg i parkingów wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym, o powierzchni drogi, parkingi min. 800 m2 Zamawiający wymagać będzie, na potwierdzenie spełnienia warunku, sporządzenia przez Wykonawcę wykazu usług wraz z podaniem ich wartości, zakresu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. – dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i na potwierdzenie złoży wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje: – min. 1 osobą nadzorującą jakość wykonywanych usług – osoba ta powinna posiadać co najmniej 6 miesięczny – staż pracy polegającej na nadzorowaniu przedmiotowych usług, nabyty w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, – min. 1 pracownikiem przy wykonywaniu usługi pielęgnacji terenów zielonych, czyszczeniu dróg i parkingów i min. 1 pracownikiem przy wykonywaniu usługi odśnieżania. Dla Części IV: – dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i na potwierdzenie złoży wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje: – min. 1 osobą konserwatora elektryka z aktualnymi uprawnieniami do 1kV. Dla Części V: – dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i na potwierdzenie złoży wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje: – min. 1 osobą konserwatora instalacji wod.-kan. i c.o.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

zgodnie z SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zgodnie z SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

zgodnie z SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

zgodnie z SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca składający ofertę dla Części I jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 2. Wykonawca składający ofertę dla Części II jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100). 3. Wykonawca składający ofertę dla Części III jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100). 4. Dla Części IV i V wadium nie jest wymagane.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 12 do SIWZ – odpowiednio dla danej Części. 2. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w Istotnych Postanowieniach Umowy i zobowiązuje się do zawarcia umowy, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia. 3. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w Załączniku Nr 12 do SIWZ – „Istotne Postanowienia Umowy” – odpowiednio dla danej Części.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Część I – świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w obiektach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 – budynek przychodni, budynek dyrekcji i budynek gospodarczy (garaż);

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 dla Części I specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które będą podstawą do sporządzenia oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90919200-4, 90911300-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wiedza i doświadczenie 20,00
Jakość usług 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Część II – świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w obiekcie MWOMP przy ul. Kolegialnej 19 – budynek administracyjny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 dla Części II specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które będą podstawą do sporządzenia oferty
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90919200-4, 90911300-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wiedza i doświadczenie 20,00
Jakość usług 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: Część III – utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych obu nieruchomości MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 dla Części III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które będą podstawą do sporządzenia oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90910000-9, 90620000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wiedza i doświadczenie 30,00
Aspekt społeczny 10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4 Nazwa: Część IV – usługa konserwatora elektryka dla obu nieruchomości MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 dla Części IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które będą podstawą do sporządzenia oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Czas reakcji na zgłoszoną awarię 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5 Nazwa: Część V – usługa konserwatora instalacji wod.-kan. i c.o. dla obu nieruchomości MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 5 dla Części V specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które będą podstawą do sporządzenia oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Czas reakcji na zgłoszoną awarię 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Pliki do pobrania: zalacznik.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top