Świadczenie usługi obsługi prawnej MWOMP

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej na rzecz Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I stanowi załącznik nr 1, a dla Części II stanowi załącznik nr 2. Miejsce świadczenia usługi siedziba MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną z ww. Części.

Wspólny słownik Zamówień 79100000-5 Obsługa prawna

 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 • osoby fizyczne posiadające uprawnienia do świadczenia obsługi prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 ze zmianami) albo ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 ze zmianami), w postaci tytułu zawodowego radcy prawnego lub adwokata,

 • spółki wskazane w art. 8 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2115), tj. spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe lub komandytowo-akcyjne, których wyłącznym przedmiotem działalności jest świadczenie obsługi prawnej,

 • zespoły adwokackie i spółki wskazane w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 ze zmianami), tj. spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe lub komandytowo-akcyjne, których wyłącznym przedmiotem działalności jest świadczenie obsługi prawnej,

 • prawnicy zagraniczni posiadający uprawnienia do świadczenia obsługi prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1874),

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji umowy – od dnia 01 lutego 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

 

5.  Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Osobami do kontaktu są:

Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych tel. (24) 267 84 53; d.igielski@mwomp.pl

Urszula Żołek – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych tel. (24) 267 84 96; u.zolek@mwomp.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 70 %

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30 %

Wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie to 5 lat praktyki zawodowej w obsłudze prawnej w jednostkach podmiotu leczniczego. Oferty Wykonawców, którzy nie wykażą minimalnego doświadczenia (5 lat) zostaną odrzucone. Za każdy wskazany rok dłuższej praktyki (ponad 5 lat) Wykonawca otrzyma 2 punkty. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów przy wykazaniu 20 i więcej lat praktyki w obsłudze prawnej w jednostkach podmiotu leczniczego.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, doświadczenie Wykonawcy oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 oddzielnie dla każdej z Części.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z Istotnych Postanowień Umowy – załącznik nr 4.

 

 1. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 17.01.2020 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP,   ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – RADCOWIE PRAWNI.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top