Świadczenie usługi obsługi prawnej na rzecz Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej na rzecz Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I stanowi załącznik nr 1, a dla Części II stanowi załącznik nr 2. Miejsce świadczenia usługi siedziba MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną z ww. Części.

Wspólny słownik Zamówień 79100000-5 Obsługa prawna

 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 • osoby fizyczne posiadające uprawnienia do świadczenia obsługi prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) albo ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1184), w postaci tytułu zawodowego radcy prawnego lub adwokata,

 • spółki wskazane w art. 8 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2115), tj. spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe lub komandytowo-akcyjne, których wyłącznym przedmiotem działalności jest świadczenie obsługi prawnej,

 • zespoły adwokackie i spółki wskazane w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1184), tj. spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe lub komandytowo-akcyjne, których wyłącznym przedmiotem działalności jest świadczenie obsługi prawnej,

 • prawnicy zagraniczni posiadający uprawnienia do świadczenia obsługi prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1874),

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji umowy – od dnia 01 lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku.

 

      5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Osobami do kontaktu są:

Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych tel. (24) 267 84 53; d.igielski@mwomp.pl

Urszula Żołek – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych tel. (24) 267 84 96; u.zolek@mwomp.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 70 %

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30 %

Wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie to 5 lat praktyki zawodowej w obsłudze prawnej w jednostkach podmiotu leczniczego. Oferty Wykonawców, którzy nie wykażą minimalnego doświadczenia (5 lat) zostaną odrzucone. Za każdy wskazany rok dłuższej praktyki (ponad 5 lat) Wykonawca otrzyma 2 punkty. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów przy wykazaniu 20 i więcej lat praktyki w obsłudze prawnej w jednostkach podmiotu leczniczego.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, doświadczenie Wykonawcy oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 oddzielnie dla każdej z Części.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z Istotnych Postanowień Umowy – załącznik nr 4.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42

 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;

 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 10.01.2019 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP,   ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – RADCOWIE PRAWNI.

 

Pliki do pobrania: zalacznik.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sukowska

Go to Top