Świadczenie usługi prowadzenia zajęć ruchowych – grupowych dla dzieci, z elementami crossfit, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Znak Sprawy: ZP.264.26.2020

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia zajęć ruchowych – grupowych dla dzieci, z elementami crossfit, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.:

 • "Ćwiczymy dla zdrowia z MWOMP Płock".

Zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

Informacja w sprawie ww. projektu unijnego znajduje się na stronie Zamawiającego – www.mwomp.pl

CPV: 98336000-7 Usługi treningowe, poprawiające kondycję w zakresie aerobiku

 

Zamawiający wymaga aby osoba prowadząca przedmiotowe zajęcia posiadała:

 • ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością̨ instruktorską, 

albo

 • co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej i zdała egzamin końcowy,

albo

 • jest fizjoterapeutą.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od października 2020 r. do 31.05.2023 r., tj.:

 

 • od X 2020 r. do V 2021 r. – 2 grupy (zakładana ilość zajęć: 2 grupy x 4 zajęcia w miesiącu x 8 miesięcy)
 • od X 2021 r. do V 2022 r. – 2 grupy (zakładana ilość zajęć: 2 grupy x 4 zajęcia w miesiącu x 8 miesięcy)
 • od X 2022 r. do V 2023 r. – 2 grupy (zakładana ilość zajęć: 2 grupy x 4 zajęcia w miesiącu x 8 miesięcy)

 

Miejsce świadczenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie

 

Częstotliwość zajęć:

 • 1 raz w tygodniu dla danej grupy, grupą dzieci (około 15 dzieci)  
 • godziny zajęć do ustalenia z Dyrekcją Szkoły w trakcie realizacji projektu,
 • zakłada się, że zajęcia będą po zakończonych lekcjach dzieci – uczestników w projekcie,
 • czas zajęć – 45 min.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Osobami do kontaktu są:

W sprawie procedury

 • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 24 267 84 53 tel. kom. 695 696 206

W sprawie przedmiotu zamówienia

 • p. Agnieszka Kwiatkowska – Z-ca Głównego Księgowego, tel. 24 267 84 93.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 70 %

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30 %

 

Wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie to 3 lata praktyki zawodowej polegającej na usłudze prowadzenia zajęć ruchowych – grupowych.

Oferty Wykonawców, którzy nie wykażą minimalnego doświadczenia (3 lat) zostaną odrzucone. Za każdy wskazany rok dłuższej praktyki (ponad 3 lata) Wykonawca otrzyma 5 punktów. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów przy wykazaniu 9 i więcej lat praktyki.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN

 

 1. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć:

 

 1. Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia.

Link do Platformy Zakupowej – LINK

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top