Świadczenie usługi serwisowania sprzętu ppoż. będącego na stanie MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 i nieruchomości ul. Kolegialnej 19, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowania sprzętu ppoż. będącego na stanie MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 i nieruchomości ul. Kolegialnej 19, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części:

-Część I – Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 wraz z harmonogramem i szacowaniem kosztów – zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

-Część II – Zakres przedmiotu zamówienia dla nieruchomości przy ul. Kolegialnej 19 – zawiera Załącznik nr 2 wraz z harmonogramem i szacowaniem kosztów do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

-Część III – Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 wraz z harmonogramem i szacowaniem kosztów – zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

-Część IV – Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 wraz z harmonogramem i szacowaniem kosztów – zawiera Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale jw.

Wspólny słownik Zamówień CPV: 50413200-5 usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego, CPV 75251110-4 usługi ochrony przeciwpożarowej.

Wytyczne w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia stanowią załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego.

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji umowy – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

w sprawie przedmiotu zamówienia

 • p. Piotr Kluska – Inspektor ds. ochrony ppoż. tel. 24 267 84 53 tel. kom. 600 88 66 64

w sprawie procedury

 • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 24 267 84 53 tel. kom. 695 696 206

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji, oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z Istotnych Postanowień Umowy – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42

 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;

 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, do dnia 11.01.2019 roku, do godziny 1000. Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA NA PRZEGLĄDY PPOŻ w 2019 r.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top