Usługa naprawy zasilacza UPS znajdującego się w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy zasilacza UPS znajdującego się w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

CPV: 50532000-3 usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń.

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Naprawa powinna być wykonana w okresie 1 miesiąca licząc pod daty podpisania umowy.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczące przedmiotu zamówienia:

– w zakresie przedmiotu zamówienia:

p. Przemysław Pyrzyna – tel. kom. 606 829 585

– w zakresie prowadzonej procedury:

p. Daniel Igielski, tel. 695 696 206, e-mail: d.igielski@mwomp.pl i p. Urszula Żołek, tel. 695 695 722,  e-mail: u.zolek@mwomp.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać

Cenę usługi oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty.

 

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 oraz z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego zawartych w Załączniku Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia i Załączniku Nr 3 – Istotne postanowienia umowy.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: r.portalski@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, do dnia  20.11.2018 roku, do godziny 1000. Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA NA NAPRAWĘ ZASILACZA UPS.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top