Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących Załącznikach do zapytania ofertowego:

 • Załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
 • Załączniku nr 2 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
 • Załączniku nr 3 – uprawomocniona Decyzja Nr 266/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. wydana przez Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
 • Załączniku nr 4 – Istotne Postanowienia Umowy.

 

CPV – 71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Część I – Czynności do wykonania przed zawarciem umowy z Wykonawcą robót budowlanych:

Zakłada się, że wybór Wykonawcy robót budowlanych nastąpi w miesiącu wrześniu 2019 r.

 

Część II – Realizacji robót budowlanych:

Przewidywany okres realizacji robót budowlanych to około 4 miesięcy, rozłożony na dwa etapy:

 • Etap I – realizacja na przełomie III/IV kw. 2019 r. – roboty wewnątrz budynku,
 • Etap II –  realizacja na przełomie I/II kw. 2020 r. – roboty zewnętrzne.

Okres trwania robót w obu etapach uzależniony jest od: pozyskania środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i daty podpisania umowy z Wykonawcą robót (I Etap) oraz warunków atmosferycznych (II Etap).

 

Część III – czynności w okresie gwarancji: dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji w ustalonych terminach z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych oraz sporządzanie protokołów z tych czynności. Zamawiający zakłada przeprowadzenie 5 przeglądów w okresie gwarancji.

Zakładany okres gwarancji na roboty budowlane – nie mniej niż 3 lata i nie więcej niż 5 lat. Dokładny okres gwarancji określony zostanie przez Wykonawcę robót budowlanych, wybranego w postępowaniu przetargowym.

 

 1. Szacunkowa wartość robót budowlanych

Zamawiający informuje, iż szacunkowa wartość robót budowlanych wynosi około 560 000,00 zł netto.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobą do kontaktu są:

– w zakresie przedmiotu zamówienia:

p. Daniel Igielski, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206, e-mail: d.igielski@mwomp.pl

– w zakresie prowadzonej procedury:

p. Urszula Żołek – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 96, tel. kom. 695 695 722, e-mail: u.zolek@mwomp.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 5 oraz w oparciu o zapisy Istotnych Postanowień Umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN

 

 1. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, do dnia 25.07.2019 roku, do godziny 1000. Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA NA INSPEKTORA NADZORU.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top