Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

– budowę przykanalika dn160 PP SN8,

– budowę przykanalika dn160mm PP SN8 wraz z drenażem w otulinie z geowłókniny,

– budowę przepompowni wód drenażowych,

– budowę instalacji elektrycznej do zasilenia przepompowni,

– wykonanie izolacji przeciwwodnej wewnętrznej ścian i podłogi piwnic budynku,

– wykonanie izolacji przeciwwodnej zewnętrznej fundamentów,

– wycinkę / przesadzenie drzew,

– odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 

CPV – 71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Zakładany termin:

 • zakończenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – do 30 maja 2019 r.
 • przewidywany okres realizacji robót budowlanych około 4 miesięcy.

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych III – IV kw. 2019 r. – uzależnione jest od pozyskania środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 • okres gwarancji na roboty budowlane – zgodnie z ofertą wykonawcy robót budowlanych, nie mniej niż 3 lata.
 1. Szacunkowa wartość robót budowlanych

Zamawiający informuje, iż szacunkowa wartość robót budowlanych wynosi około 545 000,00 zł netto.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobą do kontaktu są:

– w zakresie przedmiotu zamówienia:

p. Daniel Igielski, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206, e-mail: d.igielski@mwomp.pl

– w zakresie prowadzonej procedury:

p. Urszula Żołek – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 96, tel. kom. 695 695 722, e-mail: u.zolek@mwomp.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w oparciu o zapisy Istotnych Postanowień Umowy, które stanowią załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, do dnia 10.04.2019 roku, do godziny 1000. Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA NA INSPEKTORA NADZORU.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top