Usługa wykonania przeglądów i napraw systemów klimatyzacji w budynkach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Usługa wykonania przeglądów i napraw systemów klimatyzacji w budynkach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku tj.: LG, Cooper&Hunter, Hitachi i klimatyzatora przenośnego wraz ze sprawdzeniem szczelności układów, które zawierają powyżej 3 kg czynnika chłodniczego (system LG i Cooper&Hunter), według poniższych Części:

 

 • Część I – system klimatyzacji LG – budynek przychodni

 system klimatyzacji marki LG:

 • 67 sztuk  jednostek wewnętrznych
 • 4 agregaty zewnętrzne – każdy agregat posiada powyżej 3 kg czynnika chłodzącego R410A

 

 • Część II – system klimatyzacji Hitachi i WAP – budynek przychodni i budynek Dyrekcji
 1. system klimatyzacji marki Hitachi – przychodnia:
 • 2 sztuki  jednostek wewnętrznych,
 • 2 sztuki jednostek zewnętrznych
 1. system klimatyzacji marki Hitachi i WAP – budynek Dyrekcji:
 • 6 sztuk  jednostek wewnętrznych,
 • 6 sztuk jednostek zewnętrznych,
 • 1 szt. klimatyzator przenośny WAP 267EF

 

 • Część III – system klimatyzacji Cooper&Hunter – serwerownia budynek przychodni
 • 2 sztuki  jednostek wewnętrznych,
 • 2 sztuki jednostek zewnętrznych

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oddzielnej oferty na każdą z ww. Części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

 

CPV –  50730000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących.

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Umowa zostanie podpisana na od 02.01.2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

W sprawie przedmiotu zamówienia:

Pani Wioletta Górecka, tel. 24 267 84 53, 695 095 307, e-mail: w.gorecka@mwomp.pl

 

W sprawie procedury:

Pan Daniel Igielski, tel. 695 696 206, e-mail: d.igielski@mwomp.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać

Cenę usługi oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty – oddzielnie dla każdej Części oraz w załączniku nr 1 – szczegółowy zakres prac.

 

 1. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, do dnia  12 grudnia 2019 roku, do godziny 1000. Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA NA USŁUGĘ SERWISOWANIA KLIMATYZACJI MWOMP – Płock.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top