Uzupełniający konkurs ofert na wykonywanie w 2020 r. badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów, kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie.

Ogłoszenie dla konkursu uzupełniającego

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na:

 

wykonywanie w 2020 r. badań lekarskich:

 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

i/lub

 • kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 

dla następujących powiatów:

kozienickiego

sochaczewskiego

żyrardowskiego

piaseczyńskiego wołomińskiego
 
 1. Konkurs dotyczy podmiotów posiadających uprawnienia do badań osób, o których mowa wyżej, określonych ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1175). Podmioty wykonujące działalność leczniczą, składające oferty, winny posiadać status podstawowych jednostek służby medycyny pracy.
 2. Umowy mogą być zawarte na okres: od daty podpisania umowy do 14. grudnia 2020 r.
 3. Miejsce i termin składania ofert: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17,  Płock 09-402, (kancelaria – parter) w terminie do dnia: 22.04.2020 r. godz. 1100 (decyduje data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego – kancelaria). Oferty należy składać w trwale zabezpieczonej kopercie oznaczonej dodatkowo „Konkurs ofert – Medycyna Pracy – Uczniowie”. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wymaganym przez Zamawiającego, w roku 2020, formularzu (dostępny na stronie internetowej www.mwomp.pl). Wypełniony formularz winien spełniać wszystkie określone w nim wymogi. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (adres jak wyżej) – w dniu 22.04.2020 r. godz. 1130 „Uczniowie” – sala konferencyjna – budynek Dyrekcji.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – najpóźniej do dnia: 30.04.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej MWOMP, tj. www.mwomp.pl
 6. Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert.
 7. Kryteria oceny ofert dla każdego z ww. obszarów:

Cena – 40 %,

Dostępność – 40 %,

Zatrudnienie specjalisty medycyny pracy – 20 %.

Sposób oceny ofert według ww. kryteriów opisany jest w metodologii przyznawania punktów stanowiącej załącznik do konkursu.

 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
 2. Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
 3. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zastrzega możliwość:
 1. odwołania konkursu;
 2. przesunięcia terminu składania ofert lub umorzenia postępowania konkursowego w całości lub części, jeżeli nie zostanie ono zakończone wyłonieniem właściwej oferty;
 3. przyznania ograniczonej ilości badań dla Oferenta lub odrzucenia oferty w całości z uwagi na nieprawidłowości w wykonywaniu badań – udokumentowane protokołem z kontroli i wystąpieniem pokontrolnym za rok poprzedni;
 4. odrzucenia oferty w całości z uwagi na brak wskazania lekarza z uprawnieniami określonymi w punkcie 4 Formularza oferty;
 5. odrzucenia wskazanego przez Oferenta lekarza, z uwagi na negatywne wyniki kontroli tego lekarza za rok poprzedni.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 900 – 1400: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Płock ul. Kolegialna 17, tel. (24) 267-84-53 lub 695 696 206 p. Daniel Igielski.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top